Úvodné slovo

Sláva Isusu Christu!

Žijeme v konzumnej dobe, v ktorej sa do popredia dostáva ľudský egoizmus a materiálne bohatstvo. Nezamýšľame sa nad duchovnými vecami, nebudujeme si osobný vzťah s našim Stvoriteľom. Čím ďalej tým viac sa od Neho vzdaľujeme a tým sa vzdaľujeme aj jeden od druhého navzájom. Dôkazom toho sú narušené medziľudské vzťahy. Z našej spoločnosti sa vytráca láska, porozumenie a úcta jeden k druhému. Prejavuje sa u nás veľký egoizmus, a egoizmu je podmienené aj naše konanie a správanie sa. Vždy, keď ľudstvo prežívalo krízu, a dovolím si povedať že my dnes prežívame duchovnú krízu, vracalo sa k svojim koreňom a k svojmu pôvodu.

Dnes viac ako inokedy sa pre nás stava obdobie panovania sv. Rastislava, kniežaťa moravského, vzorom. Sv. Rastislavovi, múdremu panovníkovi, ležalo na srdci blaho našich národov. On sa neuspokojoval s hodnotami iba hmotnými, lebo vedel, že bez duchovných základov sú tieto veci neplodné a niekedy až škodlivé. Jemu išlo predovšetkým o duchovný rast obyvateľov Veľkej Moravy, čo vidíme v liste ktorý adresoval Byzantskému cisárovi Michalovi III., v ktorom píše okrem iného aj toto: „…učiteľa nemám takého, ktorý by nám v zrozumiteľnom jazyku pravú vieru kresťanskú hlásal… . To pošli nám biskupa a učiteľa takého. Lebo od Vás vždy dobrý zákon vychádza“. Rastislav poznal hodnotu kresťanstva a Cirkvi.

Byzantský cisár Michal III. vyhovel žiadosti Rastislava a poslal k nám, ako je nám známe, svätých bratov Konštantína – Cyrila a Metoda. Sv. Rastislav s veľkou radosťou prijal sv. bratov a radosťou ho naplnil aj list, ktorý mu poslali carihradský patriarcha sv. Fótios a Michal III. v tomto znení: „Boh, ktorý prikazuje každému národu dospieť k poznaniu pravdy a dosiahnutiu vyššieho postavenia, vzhliadol na tvoju vieru a úsilie; učinil to teraz v našich rokoch a zjavil písmená pre váš jazyk… aby ste boli aj vy pričlenení k veľkým národom, ktoré Boha chvália svojim rodným jazykom. A tak sme ti poslali toho, komu ich zjavil, muža vzácneho a pravoslávneho, veľmi učeného, filozofa. Prijmi tento dar väčší a hodnotnejší nad všetko zlato a striebro a drahé kamene a veškere pominuteľné bohatstvo. Usiluj sa spolu s ním smelo upevniť dielo a z celého srdca hľadať Boha; ani spásu pre celé spoločenstvo nezavrhuj, ale všetkých povzbudzuj, aby nelenili, ale nastúpili cestu pravdy, aby si i ty – ak ich privedieš svojím úsilím k poznaniu Boha – prijal za to svoju odmenu v tomto aj budúcom živote, za všetky duše, ktoré veria v Christa, Boha nášho od teraz až na veky, a zanechal svoju svetlu pamiatku budúcim pokoleniam podobne ako veľký cisár Konštantín“.

Preto hľadajme to bohatstvo aké hľadal aj sv. Rastislav. Neuspokojujme sa iba s tým materiálnym – pominuteľným. Snažme sa vo svojom živote podriadiť svoje osobné záujmy záujmom spoločnosti, podobne ako sv. Rastislav. Skúsme sa viac zamýšľať nad vecami duchovnými a dajme sa viesť našim Stvoriteľom. Dúfam, že na tejto ceste Vám bude nápomocná aj táto naša internetová stránka a že tu nájdete veľa odpovedí na otázky, ktoré si v živote mnohokrát kladiete.

Nech Vás Boh sprevádza v každej chvíli Vášho života!

Mitr. prot. Mgr. Peter Humenik,

dekan a správca Pravoslávnej cirkevnej obce v Humennom