Správa týkajúca sa rozpisu ikon

S Božím požehnaním sme v mesiaci júl 2009 započali s rozpisom ikon v Pravoslávnom chráme sv. Cyrila a Metoda v Humennom. Stalo sa tak na základe uznesenia členov Rady pravoslávnej cirkevnej obce v Humennom počas výročnej schôdze, ktorá sa konala dňa 4. januára 2009. Z oslovených sa tejto Bohumilej, ale zároveň zodpovednej práce ujal pravoslávny ikonopisec Myroslaw Trochanowski z Poľska. K týmto prácam sme mohli pristúpiť aj vďaka modlitbám a štedrosti mnohých darcov pravoslávnych, ale aj inoslávnych veriacich, ktorí navštevujú náš humenský pravoslávnych chrám. Vďační sme aj za podporu od ľudí, ktorí nenavštevujú náš chrám (ľudí mimo Humenného), ktorým je blízka byzantská kultúra, ktorú na našom území šírili naši vierozvestci sv. Cyril a Metod.

Pri rozpise ikon v našom chráme popredné miesta zaujmú ikony, ktoré zachytávajú život Boha v tele (život Isusa Christa), ako aj symbolické zobrazovanie hypostáz Sv. Trojice, Bohorodičky, sv. apoštolov, duchovný svet anjelov. Našou túžbou je vyjadriť v ikonách, ktoré budú rozpísané v chráme aj historické udalosti príchodu sv. bratov na Veľkú Moravu a ich osobnosti. Okrem nich by sme chceli rozpísať ikony a udalosti týkajúce sa svätých, ktorí boli kanonizovaní (svätorečení) našou miestnou Pravoslávnou cirkvou v Českých krajinách a na Slovensku a svätých, ktorí mali korene v našom národe a kanonizovala ich iná miestna pravoslávna cirkev vo svete. Spomeňme napríklad:

sv. Klimenta, Nauma, Sávu, Gorazda, Angelára, žiakov sv. bratov Cyrila a Metoda

sv. Rastislava, kniežaťa Veľkomoravského

sv. Václava Českého, kniežaťa a mučeníka

sv. Ľudmilu Českú, kňažnú a mučenicu

sv. Ivana Českého, pustovníka

sv. Alexeja Tótha, vyznávača a ochrancu pravoslávia v Amerike

(rodák zo Slovenska)

sv. Maxima (Sandoviča), mučeníka za pravoslávie na Podkarpatí

sv. Gorazda, biskupa českého a moravskosliezkého

 

a mnoho ďalších svätých, ktorí sa zaslúžili o šírenie Christovej Cirkvi vo svete odo dňa Päťdesiatnice vrátane tých, ktorí prijali pravoslávnu vieru neskôr vďaka žiakom sv. Cyrila a Metoda, ktorí boli z Veľkej Moravy vyhnaní.

Sme povďační všetkým, ktorí prejavili snahu pomôcť akýmkoľvek spôsobom materiálnym či duchovným. Zbierka na tento účel pokračuje aj naďalej, pretože financie, ktoré sa nám podarilo doteraz zozbierať zatiaľ nepostačujú k úplnému rozpisu chrámu.

Tento rozpis chrámu finančne podporili aj:

Prešovský samosprávny kraj

a Mesto Humenné