3. BPM (mládež)

Výzva – Prihláste svoje deti na hodiny pravoslávneho náboženstva

Pravoslávna Cirkev už od jej vzniku t.j. dňa Päťdesiatnice sa nikdy neuzatvárala sama do seba, nikdy sa neizolovala od okolitého sveta. Jej misijná činnosť sa nikdy neohraničovala iba na múry pravoslávnych chrámov, o čo sa snažil totalitný komunistický režim. Kňazi na konci sv. Liturgie v chráme vyzývajú veriacich (slovami: „S mirom izydem” – V pokoji odíďme) k tomu, aby šli hlásať sv. Evanjelium svojim životom z chrámu do sveta t.j. svojich domovov, na svoje pracoviská, medzi svojich známych, priateľov… . To platí aj o kňazoch. Jedným z misijných miesť kňazov a katechétov je aj školské prostredie.

Mnohé deti nenavštevujú chrám, nezúčastňujú sa sv. bohoslužieb, nezapájajú sa do života Cirkvi, nezdokonaľujú sa v duchovnom živote – nespoznávajú a nehľadajú Boha, pretože k tomu neboli od útleho veku či už rodičmi alebo krstnými rodičmi vedení – motivovaní, alebo majú rôzne osobné a iné zábrany ísť do chrámu, či zapájať sa do cirkevných aktivít. Hodiny náboženstva môžu túto ich bariéru prekonať.

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí prihlásili svoje deti na hodiny Pravoslávnej náboženskej výchovy. Zároveň však vyzývame rodičov a krstných rodičov, ktorí tak neurobili, aby dbali o duchovnú výchovu detí, za ktoré dali pri sv. tajine Krstu a Myropomazania sľub vernosti Bohu a sľub, že budú robiť všetko pre ich duchovný rast, budú im sprievodcami na ceste do večného Kráľovstva. Ľahostajnosť a úmyselné neprihlásenie či neposielanie svojich deti na vyučovanie náboženskej výchovy je porušenie sľubu daného Bohu, za čo sa jedného dňa budeme zodpovedať. Všetkým rodičom a krstným rodičom, ktorí na Božiu výzvu odpovedajú kladným spôsobom, nech Trojjediný Boh tento ich skutok zaráta za spravodlivosť.