F2018-47

←   Predchadzajúca udalosť                                                                                                                    Nasledujúca udalosť  →

 

25. december 2018

Roždestvo Isusa Christa – Sviatky Narodenia Pána, Boha a Spasiteľa nášho Isusa Christa v Humennom.

Božská Liturgia v prvý deň sviatkov.

 

Je ťažko ľudskými slovami opísať toto veľké tajomstvo vtelenia Božieho Syna, keď „Panna porodila“, keď „Slovo sa stalo telom“, keď „Neviditeľný Boh na zem zostúpil, aby s ľuďmi prebýval“. Čo sa to vlastne stalo? Prečo sa dnes z príchodu na zem malého Dieťaťa, raduje nebo aj zem, anjeli aj pastieri, králi z východu… a aj my kresťania, ktorí sme síce nevideli a predsa uverili?

  • Prví ľudia tým, že zhrešili, pretrhli spoločenstvo s Bohom a svoju bytosť nakazili hriechom, zatemnil sa im rozum, rozvrátila vôľa a skazili v sebe Boží obraz a podobu. Prví ľudia slobodne dopustili, aby nad nimi vládol démon, neboli schopní vlastnými silami sa oslobodiť z jeho moci a obnoviť jednotu s Bohom. Hriech, ktorého sa dopustili naši prarodičia vyvolal zhubné následky nielen v nich samých, ale u všetkých ľudí a aj v celom stvorenstve. Keďže Boh, pretože je vševediaci, vedel od samotného počiatku, že človek neobstojí v skúške, vopred pripravil spasiteľný plán, ktorým by došlo k obnoveniu padlého človeka a oznámil ho padlému Adamovi a Eve. Prostredníctvom nich bol adresovaný aj celému ľudskému rodu s tým, že sa mal zachovávať a odovzdávať z pokolenia na pokolenie. Boh po stáročia pripravoval ľudstvo na prijatie Mesiáša konkrétnymi činmi, ale aj proroctvami. Adamovo potomstvo po stáročia dennodenne očakávalo príchod Bohom sľúbeného Spasiteľa. Všetci od Adama vrátane takých osobnosti akými bol Ábel, Abrahám, Mojžiš, kráľ Dávid aj Šalamún a ďalší… vrátane prorokov sa nedožili počas svojho života naplnenia tohto zasľúbenia, no zomierali v nádeji, že príde Bohom sľúbený Spasiteľ sveta.

A práve preto sa dnes raduje zem aj nebesia, pretože Boží plán spásy, prísľub o poslaní Spasiteľa sveta daný našim prarodičom v raji a starozákonné proroctva, sa naplnili v našom veku. Lebo keď prišla plnosť času, Boh z lásky poslal svojho Syna na zem, aby zvíťazil nad smrťou, zničil hriech v našom tele, aby otvoril raj, priniesol na zem bohatstvo neba, Božskú spravodlivosť, aby spasil svet a skrze Betlehem priviedol ľudí do raja.

Pravoslávna Cirkev v tomto duchu oslavuje príchod Božieho Syna na zem v obzvlášť slávnostnej atmosfére duchovne bohatými bohoslužbami a radostnými spevmi. A aj keď konzumný život súčasnej civilizácie čoraz viac zatemňuje podstatu týchto sviatkov, predsa podobne ako v minulosti je ešte stále veľa tých, ktorí svoju pozornosť upierajú na Boha a na nádej, ktorá vychádza z Betlehemskej jaskyne a podobajú sa anjelom, pastierom a kráľom z východu, ktorí sa prišli úprimne pokloniť narodenému Dieťaťu – Spasiteľovi sveta.


Aj verní Pravoslávnej cirkevnej obce v Humennom sa duchovne pripravovali na príchod Syna Božieho počas pôstu, ktorý predchádzal tomuto sviatku. Radosť z vtelenia Božieho Syna slávili v predvečer sviatku (24. decembra 2018) a ďalších troch dňoch v hojnom počte počas sv. bohoslužieb v Pravoslávnom chráme sv. Cyrila a Metoda v Humennom.

V stredu 26. decembra 2018 v odpoludňajších hodinách boli tieto sviatky obohatené aj o tradičné miestne koledy, ktoré odzneli počas jubilejného Roždestvenského ekumenického koncertu, ktorý už po 20-ty krát usporiadala Pravoslávna cirkevná obec v Humennom v našom miestnom humenskom pravoslávnom chráme.

Najnovšie články