F2019-09

←   Predchadzajúca udalosť                                                                                                                    Nasledujúca udalosť  →

 

13. apríl 2019

Sv. tajina pomazania chorých olejom v Humennom

Počas Veľkého pôstu sa v Pravoslávnom chráme sv. Cyrila a Metoda v Humennom

udeľovala verným našej cirkevnej obce sv. tajina Pomazania chorých olejom – Jeleosvjaščénije

 

Svätá tajina pomazania chorých olejom

J e l e o s v j a š č é n i j e

 

Pravoslávna Cirkev svojim dietkam ponúka mnohé možnosti, ako získať späť stratenú svätosť. Týmito možnosťami sú sväté tajiny, medzi ktoré patrí aj svätá tajina posvätenia oleja, resp. pomazania chorého olejom. Ako hovorí sv. Ján Zlatoústy, ak by mal človek iba jednu možnosť návratu k Bohu, iba jednu možnosť opätovného získania svätosti, upadol by do zúfalstva, pretože by si hneď na začiatku svojho zápasu o svätosť povedal, že nemá dostatok síl, že nedokáže napĺňať jej požiadavky a vyhováral by sa na nevhodnosť onej jednej možnosti spásy pre neho. A tak Boh ponúka človeku mnohé cesty, aby si vybral pre seba tú najvhodnejšiu a vytrvalo po nej kráčal (3. beseda o pokáni).

Svätá tajina posvätenia oleja je tu pre každého, kto sa považuje za chorého, či už v duchovnom alebo fyziskom zmysle. Keďže Sväté Písmo, učenie Isusa Christa, apoštolov a svätých Otcov Cirkvi jasne poukazuje, že počiatkom každej choroby je hriech človeka, jeho vzdialenie sa od Darcu všetkého dobrého a harmonického, je potrebné spojiť tajinu oleja s tajinou pokánia (spovede) a eucharistie. Takto sa človek môže navrátiť do prvotného stavu svätosti, pokoja a harmónie.

Bohoslužobný text svätej tajiny posvätenia oleja je plný prekrásnych biblických príkladov ľudí chorobou skúšaných, ktorí vierou prejavili svoje chcenie uzdraviť sa a Boh im duchovné i telesné zdravie prinavrátil. Medzi všetkými týmito biblickými slovami sa obzvlášť vynímajú slová sv. apoštola Jakuba, ktorý o tajine oleja hovorí: „Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá presbyterov Cirkvi; a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v mene Hospodinovom. Modlitba s vierou vylieči chorého a Hospodin ho uzdraví; a ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu“ (Jak 5, 14-15). Kto prosí s vierou o duchovné a telesné zdravie, ten sa môže stať belším ako sneh presne tak, akým sa stal kráľ a prorok Dávid, keď učinil vrúcne pokánie.

Milovaní veriaci! Nečakajte a pristúpte k svätým tajinám Christovej Cirkvi, osloboďte sa od neslobody a chorôb duše i tela, nasledujte blahý a vľúdny hlas nášho Spasiteľa, ktorým nás volá k ozajstnému životu: „Lazar, poď von!“

pripravil:

protodiakon Ján Husár


Prevzaté z bohoslužobnej knihy:

Jeleosvjaščénije, Duchovné centrum sv. Jána Bohoslova Pravoslávneho kňazského seminára PU v Prešove, Prešov 2007

Najnovšie články