F2018-45

←   Predchadzajúca udalosť                                                                                                                    Nasledujúca udalosť  →

 

5. december 2018

Stretnutie humenských deti s Mikulášom

v predvečer sviatku sv. Nikolaja, arcibiskupa Myr-Likyjských, Divotvorca

v humenskom pravoslávnom chráme

 

Asi najznámejším dobrodincom v našich krajoch je sv. Nikolaj, arcibiskup Myr-Likyjských, Divotvorca, ktorý sa vyznačoval nesmiernou dobročinnosťou, pri ktorej si počínal veľmi taktne, a to spôsobom, aby sa pokiaľ je to možné o jeho dobrých skutkoch nikto nedozvedel. Okrem toho bol aj oddaný služobník Christovej Cirkvi, ochránca pravej viery – Pravoslávia. Známe je jeho ostré vysúpenie proti heretikovi Áriovi na Nikejskom sneme (325). Základným rysom povahy svätého Nikolaja bolo, že nemohol mlčky prihliadať, keď sa niekomu robila krivda, zvlášť keď bol niekto nespravodlivo odsúdený. A práve kvôli svojej dobročinnosti, horlivosti vo viere a pokore pred Bohom, našiel priazeň u Boha, ktorý mu dal dar robiť divy (zázraky). Preto ho pravoslávna Cirkev nazýva aj Divotvorcom. Svätý biskup Nikolaj zosnul v roku 342 vo svojom sídelnom meste Myr-Likyjskych. Dnes sa jeho mošči – ostatky nachádzajú v meste Bari v Taliansku. Na východe je úcta k svätému Nikolajovi veľmi rozšírená a dokonca aj mohamedáni pred jeho ikonou zapaľujú sviečky a pohanskí Burjati zo Zabajkalska na Sibíri si kupujú jeho ikony a prechovávajú k nemu veľkú úctu.

Aj deti z našej cirkevnej obce každoročne spôsobom príznačným deťom, prejavujú úctu k sv. Nikolajovi. Už niekoľko týždňov pred jeho sviatkom, svedomito pripravovali duchovný program pod vedením Mgr. Janky Harasímovej, s ktorým v predvečer sviatku sv. Nikolaja vystúpili v Pravoslávnom chráme sv. Cyrila a Metoda v Humennom. Program začal Blahodarstvenným molebenom (ďakovnou bohoslužbou) za účasti detí, rodičov a ďalších verných našej cirkevnej obce, po ktorom nasledoval deťmi pripravený program. Počas programu prišiel do chrámu aj Mikuláš a rozdával prítomným deťom rôzne sladkosti.

Najnovšie články