F2018-02

←   Predchadzajúca udalosť                                                                                                                    Nasledujúca udalosť  →

 

6. január 2018

Krst nášho Pána, Boha a Spasiteľa Isusa Christa – Bohozjavenie

Veľké posvätenie vody v humenskom pravoslávnom chráme

 

V tom čase, prišiel Isus z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť. Ale Ján Mu v tom bránil a hovoril: Ja mám byť pokrstený Tebou, a Ty prichádzaš ku mne? Isus mu však povedal: Nechaj teraz! Lebo tak máme splniť všetku spravodlivosť. A (Ján) Mu privolil. A keď bol Isus pokrstený, ihneď vyšiel z vody, a hľa, otvorili sa Mu nebesá a (Ján) videl Ducha Božieho, ktorý zostupoval sťaby holubica a prichádzal na Neho. A z nebies zaznel hlas, ktorý hovoril: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom som našiel zaľúbenie.

(Mt 3, 13-17)

Slovenský pravoslávny preklad, Prešov 2013


Týmito slovami opisuje apoštol Matúš udalosť, keď náš Spasiteľa prišiel k rieke Jordán, pri ktorej svätý prorok Ján Predchodca (Krstiteľ) pripravoval židovský národ k prijatiu sľúbeného Vykupiteľa. Bohozjavením tento sviatok pravoslávna Cirkev pomenovala preto, lebo pri krste Spasiteľa došlo k zjaveniu všetkých Troch Osôb Božstva. Sv. Ján Damaský uvádza, že Christos sa nekrstil preto, že potreboval očistenie, pretože bol bezhriešný, ale z dôvodu, aby nás očistil a zničil vo vode hlavu „zmijevu (hadiu)“, aby oslobodil starého Adama, posvätil Krstiteľa, naplnil Zákon, zjavil tajomstvo Svätej Trojice a aby sa stal pre nás obrazom a príkladom pokrstenia.

V pravoslávnej Cirkvi je sviatok Krstu nášho Spasiteľa – Bohozjavenie druhý najväčší sviatok v roku. V raných dňoch Cirkvi oslavovali kresťania manifestáciu Christa vo svete t.j. Jeho narodenie, príchod troch mudrcov a krst v jeden deň a to 6. januára. Slávenie Narodenia Spasiteľa nášho Isusa Christa ako samostatný sviatok, ako ho poznáme dnes, sa datuje až v neskoršom období (4. storočie).

V deň sviatku Bohozjavenia sa v pravoslávnej Cirkvi koná veľké posvätenie vody. Táto posvätená voda (nazývame ju aj Bohojavlenská) je veľkým darom Boha ľudstvu, ktorý lieči dušu aj telo. Toto veľké posvätenie vody sa konalo v tento sviatok aj v našom chráme po sv. Liturgiií. Veriaci si potom vodu v nádobách odnášali do svojich domovov. V tento deň miestny kňaz o. Peter Humeník s Bohojavlenskou vodou navštívil aj niektoré domácnosti, ktoré o to požiadali, aby im posvätil ich príbytky.

Najnovšie články