F2019-13

←   Predchadzajúca udalosť                                                                                                                    Nasledujúca udalosť  →

 

28. apríl 2019

Sviatky Vzkriesenia Spasiteľa nášho Isusa Christa – Pascha Christova 2019 v Humennom

Voskresná utreňa – Blahodárne svetlo z Jeruzalema v našom chráme

 

Tretieho dňa po svojej smrti vstal Isus Crhistos z mŕtvych. Túto radostnú zvesť o Jeho zmŕtvychvstaní nachádzame vo všetkých štyroch kanonických evanjeliách. Sám Isus Christos cieľavedome pripravoval učeníkov na svoje utrpenie, smrť a zmŕtvychvstanie: „Hľa, ideme hore do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný najvyšším kňazom a zákonníkom, a odsúdia Ho na smrť a vydajú pohanom, aby sa mu naposmievali, aby ho zbičovali a ukrižovali, ale tretí deň vstane z mŕtvych“ (Mt 20, 18-19).

Ako prvým bola radostná správa o zmŕtvychvstaní Isusa Christa zvestovaná ženám, ktoré s ním zotrvali až do konca a zostali s ním aj po tom, ako vypustil Ducha na kríži. Z Evanjelia podľa Matúša sa dozvedáme toto: „Po sobote, na úsvite prvého dňa týždňa prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť sa na hrob. A hľa, nastalo veľké zemetrasenie, lebo anjel Pánov, ktorý zostúpil z neba, prišiel, odvalil kameň od dverí hrobu a sedel na ňom. Jeho zjav však bol ako blesk a jeho odev biely ako sneh. Strážnici strnuli od strachu z neho a ostali ako mŕtvi. Anjel však prehovoril k ženám a povedal: Vy sa nebojte! Lebo viem, že hľadáte Isusa ukrižovaného. Niet Ho tu. Lebo vstal z mŕtvych, ako povedal. Poďte, pozrite si miesto, kde ležal Pán. A rýchlo choďte a povedzte Jeho učeníkom, že vstal z mŕtvych a predchádza vás do Galiley; tam Ho uvidíte… (Mt 28, 1-7).

V samotný deň Vzkriesenia v skorých ranných hodinách sa v pravoslávnej Cirkvi slúži jedna z najkrajších a najradostnejších bohoslužieb (hneď po Božskej Liturgii) tzv. Voskresná utreňa. V nedeľu 28. apríla 2019 počas tejto bohoslužby priniesli dobrovoľníci zo Slovenska do Pravoslávneho chrámu v Humennom Blahodárne Svetlo, ktoré schádza v Chráme Christovho hrobu v Jeruzaleme. Spomínaní dobrovoľníci zo Slovenska ho k nám priviezli z letiska v Satu Mare (Rumunsko). 


Kvôli historickým záznamom o našej

Pravoslávnej cirkevnej obci v Humennom

uvádzame nasledujúce:

 

Pravoslávna cirkevná obec v Humennom sa už od 50. rokov minulého storočia riadila s požehnaním vtedajšej Posvätnej synody (Zbor biskupov) našej miestnej Pravoslávnej cirkvi v Československu, slávením cirkevných sviatkov podľa gregoriánskeho kalendára a slávením sviatkov Vzkriesenia podľa západnej paschálie. Udialo sa tak s dobrým úmyslom a z misijných dôvodov na mnohých cirkevných obciach Prešovskej pravoslávnej eparchie a takmer celej Michalovskej pravoslávnej eparchie.

V tomto roku (2019) došlo podľa nášho názoru k unáhlenej zmene v tejto otázke. Písomným nariadením eparchiálneho biskupa, ktorý nepožehnal slávenie sviatkov Vzkriesenia podľa západnej paschálie, bola Pravoslávna cirkevná obec v Humennom nútená prejsť pri slávení sviatkov Vzkriesenia podľa východnej paschálie (podobným písomným nariadením sa to uskutočnilo pred pár rokmi aj v celej Michalovsko-košickej pravoslávnej eparchií, kde nepokoje medzi veriacimi pretrvávajú dodnes). V dôsledku tohto nariadenia sa podobne ako na iných cirkevných obciach, (zvlášť v mestách), rapídne znížila účasť veriacich na sv. bohoslužbách. Dôsledkom je značné oslabenie cirkevnej obce a rozdelenie veriacich na dva tábory.

Podrobnejšiu správu uvádzame TU!

 

Najnovšie články