F2017-18

⇐ Predchadzajúca udalosť                                                                                                                                   Nasledujúca udalosť⇒

 

30. apríl 2017

Nedeľa sv. žien Myronosíc

 

 

Pravoslávna Cirkev zasvätila druhú nedeľu po Vzkriesení Spasiteľa nášho Isusa Christa sv. ženám Myronosicam. Tým ženám, ktoré nakúpili voňavé oleje a v nedeľu skoro ránom išli pomazať telo Isusa Christa. Išli to urobiť až v nedeľu, pretože v piatok pri pochovávaní Isusa nebol na to čas a ani možnosť. V piatok podvečer sa začínala židovská Pascha a v samotný deň sviatku nebolo možné byť v styku s mŕtvym, vykonávať pohrebné obrady a iné činnosti súvisiace s pohrebom mŕtveho. Preto ženy vyčkávali do rána, aby mohli navštíviť hrob a dokončiť potrebné. Pohnútkou k tomu, aby navštívili Isusov hrob, bola ich úprimná láska k Nemu. Tieto ženy stáli pri Isusovi Christovi aj vtedy, keď učil národy a s láskou mu posluhovali. Nerozutekali sa ako Jeho učeníci (okrem Jána) a zotrvávali s ním aj počas Jeho utrpenia. Nevzdialili sa od Neho ani vtedy, keď bol pribitý na Kríž. Dokonca mu boli ochotní poslúžiť aj po smrti, keď išli pomazať jeho telo olejom. Ich utrpenie a smútok sa po Vzkriesení Isusa Christa zmenili na neopísateľnú radosť.

Keďže pravoslávna Cirkev hlása, že muž je hlavou ženy a tiež nedovoľuje ženám vykonávať hierarchickú službu, je často obviňovaná z toho, že si nectí ženy, ponižuje ich a potláča ich práva. Avšak tieto cirkevné pravidlá nie sú ľudským výmyslom, ale Božou vôľou. Mužské „hlavenstvo“ ktoré hlása pravoslávna Cirkev nesmie byť v žiadnom prípade chápané ako otrocké ponižovanie ženy, ale „hlavenstvo“ založené na vzájomnej obetavosti a láske. Muž a žena sú povolaní k rovnakej spáse, nesmrteľnosti a blaženosti, avšak z Božej vôle majú rôzne postavenie v Cirkvi a špecifické úlohy. Obmedzenie kňazskej služby iba pre mužov je tiež Božia vôľa, ktorú nám zreteľne a jasne zjavil. V Starom Zákone si Hospodin ku kňazskej službe povolal iba mužov. V Novom Zákone si Isus Christos povolal za apoštolov taktiež iba mužov pritom vieme, že okolo Spasiteľa bolo aj veľa svätých žien, z ktorých niektoré boli na vysokej duchovnej úrovni. Koniec koncov môžeme poukázať na Presvätú Bohorodičku, ktorá bola najvznešenejšia zo všetkých ľudí a ňou aj zostane. Veď v pravoslávnej Cirkvi je najuctievanejšia osoba hneď po Bohu nie osoba muža, ale ženy a to práve Presvätá Bohorodička. To je v krátkosti odpoveď všetkým, ktorí tvrdia že pravoslávna Cirkev si nectí ženy a potláča ich práva.

Nedeľa sv. žien Myronosíc sa u nás v Humennom stala dňom, keď si spoločne ctíme aj ženy z našej cirkevnej obce. Bratstvo pravoslávnej mládeže v Humennom v spolupráci s Mgr. Jankou Harasimovou dňa 30. apríla pre nich pripravilo v chráme pekný duchovný programom s pesničkami a básničkami, v ktorých odzneli vyznania tých najmenších k svojim mamkám, babkám a prababkám. Veľká vďaka patrí týmto ženám aj za ich staroslivosť o náš chrám.

Najnovšie články