3. Ambon

Životy svätých / Poučenia / Zamýslenia


PASCHA CHRISTOVA

Vzkriesenie Spasiteľa nášho Isusa Christa 

 


Príhovor

Mitr. prot. Mgr. Petra Humeníka, dekana a správcu

Pravoslávnej cirkevnej obce v Humennom

 

PASCHA CHRISTOVA 2020

 

 

 

Christós voskrése! – Voístinnu voskése!

Christos vstal z mŕtvych! – Naozaj vstal z mŕtvych!

 

Milovaní bratia a sestry v Christu!

Aj napriek tomu, že celý svet prežíva veľmi zložitú a neistú dobu, ktorú spôsobuje šíriaci sa koronavirus COVID-19, kedy sa prostredníctvom médií dozvedáme o narastajúcom počte nakazených a aj mŕtvych, máme aj my určitý strach a obavy o život, predsa len je tu chvíľa, keď nebeské sily prostredníctvom žien Myronosíc nám do nášho života vnášajú radosť a nádej.

Tato radosť spočíva v tom, že Ten, ktorý zomieral na kríži, je nažive – vstal z mŕtvych a ponúka nám život večný. Svedčí o tom aj hymnus – tropár najväčšieho kresťanského sviatku Paschy Christovej:

 

Christós voskresé iz mértvych, smértiju smérť popráv,

i súščym vo hrobích živót darováv

(Christos slávne vstal z mŕtvych, smrťou smrť premohol

a tým, čo sú v hroboch, život daroval).

 

Ikona Vzkriesenia Spasiteľa nášho Isusa Christa

rozpísaná na stene interiéru Pravoslávneho chrámu sv. Cyrila a Metoda v Humennom

 

Ženy Myronosice ako prvé, ktoré za ich oddanú službu Christovi boli obdarené tou duchovnou radosťou, počuli z úst anjela: „Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi. Niet Ho tu, bol vzkriesený“ (Lk 24, 5 – 6). Túto radosť Myronosice oznamujú apoštolom a cez nich je tato radostná správa šírená do celého sveta, „aby každý kto uverí, mal život večný“. A tak už viac ako dvetisíc rokov ľudstvo žije vierou, že Vzkriesený Christos nám ponúka to čo stratil Adam, prítomnosť a blízkosť človeka s Bohom a večné prebývanie v Kráľovstve Nebeskom.

Táto radosť naplňuje aj nás, lebo Christos svojim nekonečným milosrdenstvom nás urobil dôstojnými aj v tomto roku počuť túto duchovnú a radostnú zvesť, že Christos voskrés, že on skutočne vstal z mŕtvych. Udalosť a slova skutočnej pravdy, ktoré budú v našich rodinách a medzi kresťanmi zvučať počas celých 40 dní. Niet inej udalosti v živote človeka, ktorá by duchovne tak nadchla človeka, ako noc a deň Svetlého Christovho Vzkriesenia.

V tento svätý deň človek pociťuje blízkosť Hospodina ku každému z nás. Osobne pociťujeme jednotu nebeskej a pozemskej Cirkvi. Dnes bratia a sestry s nami sa radujú anjeli: „Vzkriesenie Tvoje, Christe, Spasiteľu, ospevujú anjeli na nebesiach. Dovoľ i nám na zemi s čistým srdcom oslavovať Ťa“. Dnes sa s nami raduje aj Presvätá Bohorodička, lebo anjel jej zvestoval: “Prečista Deva raduj sa, Tvoj Syn tretieho dňa vstal z hrobu a zosnulých vzkriesil. Ľudia radujte sa“.

Všetci sa radujeme pri vyslovení slov: Christos voskrése! – pretože akýsi vnútorný hlas našej duše nám našepkáva, že dnes je deň víťazstva nad zlom, že Christos je opravdivý Boh, ktorý sa stal človekom, žil na zemi, zomrel na kríži a tretieho dňa vstal z mŕtvych. Dnes nám Cirkev podáva Bohom zjavené učenie, že nás Isus Christos vykúpil zo zatratenia, zvíťazil nad smrťou, otvoril nám cestu do neba a potvrdil, že je večný život, že aj my vstaneme z mŕtvych, ako nám o tom svedčí Sväté Písmo: „Ako v Adamovi zomierame, v Isusovi Christovi sme oživení“ (1 Kor 15, 22).

Učenie o skutočnom Christovom a budúcom našom vzkriesení sa stali bezpochyby jasné a pravdivé. Toto učenie nás vedie k tomu, aby náš pozemský život smeroval k Bohu skrz vieru, dobré skutky, prejavom a zvlášť v dnešnej dobe vzájomnej úcty a lásky, zomierať pre hriech a žiť pre Nebo, pre Boha, pre večný život. Apoštol Pavol hovorí, že máme v sebe umŕtvovať čo je v našich údoch pozemské: „…smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť, lakomstvo…, a ak sme boli s Christom vzkriesení, hľadajme to čo je hore, kde Christos sedí po pravici Boha, lebo váš život je ukrytý s Christom v Bohu“ (Kol 3, 1 – 5).

Pre nás je dnešný deň Vzkriesenia Isusa Christa základom radosti a vďačnosti. Vo Vzkriesenom Christovi totiž spoznávame svojho osobného Vykupiteľa a vieme, že ak Ho budeme úprimne milovať, naše večné spasenie je isté.

Modlím sa za Vás drahí Humenčania a všetci čo veríte v Christovo vzkriesenie, aby nás všetkých ožiarilo Jeho svetlo, aby nás Vzkriesený Christos obdaril pokojom, čistotou a svätosťou, ktoré pramenia z Jeho hrobu, ktoré sú dôležité pre naše všeobecné vzkriesenie s Ním.

Najnovšie články